Aukje van Kalsbeek

Aukje van Kalsbeek kan met recht een expert op het gebied van (interim) directie, bestuur en advies worden genoemd dankzij de vele jaren ervaring en kennis die zij heeft.

Aukje van Kalsbeek
Aukje van Kalsbeek

Over Aukje van Kalsbeek

Over de jaren heeft zij functies bekleed op zowel nationaal als op internationaal niveau in uiteenlopende sectoren. Oorspronkelijk studeerde ze psychologie en haalde haar doctoraal aan de Rijksuniversiteit Groningen met arbeids- en organisatiepsychologie als afstudeerrichting. Een opleiding tot eerstegraads docent maatschappijleer voegde ze hier in de laatste fase van haar studie aan toe. Later haalde ze een master in Change Management en volgde zij opleidingen bij het Centrum voor Zorgbestuur aan de Erasmus Universiteit. Nadat Aukje van Kalsbeek was afgestudeerd in 1984 ging ze aan de slag bij Friesland Coberco Dairy Foods, waar zij verschillende management- en adviesfuncties heeft bekleed.
Daarna, in 1998, maakte ze de overstap naar de zorgsector. Ze werd manager personeel en organisatie en directeur sociale zaken bij de Isala Klinieken in Zwolle. Hier was zij nauw betrokken bij het fusie- en organisatieontwikkelingsproces. Ze voerde de vele onderhandelingen met bijvoorbeeld de ondernemingsraad en de vakbonden die daaruit volgden. Ook heeft de HRM-dienst van de Isala Klinieken zich sterk ontwikkeld onder leiding van Aukje van Kalsbeek. Later, als directeur van zorginstelling Reinaerde in Utrecht heeft zij o.a. een divisie met succes begeleid bij het ontwikkelen en realiseren van een nieuwe strategie. Onderdeel van de strategie was een verbeterplan voor een aantal interne processen. Hierdoor werden de kwaliteit van de zorg en de financiën sterk verbeterd, en was er bovendien weer ruimte voor innovatie en vernieuwing. Opvallend is de wijze waarop zij de visie op zorg van Reinaerde met cliëntvertegenwoordigers, de cliëntenraad, cliënten en medewerkers heeft vertaald naar de doelgroep jeugdigen. Ook heeft Aukje van Kalsbeek de aandacht in het beleid op diversiteit gevestigd, hetgeen de zorg toegankelijker heeft gemaakt voor families met een niet westerse culturele achtergrond. Aukje van Kalsbeek heeft ook ervaring als toezichthouder en ze is lid geweest van diverse raden, commissies en besturen.

Aukje van Kalsbeek Transitie en interim bestuur, directie en advies

In juli 2016 besloot Aukje van Kalsbeek haar eigen weg in te slaan en richtte zij haar eigen bedrijf op: Aukje van Kalsbeek Transitie en interim bestuur, directie en advies. Hiermee begeleidt zij bijvoorbeeld organisaties door een transitieperiode, bij fusies en reorganisaties. Zij kan optreden als interim bestuurder of directeur voor een bepaalde periode totdat de organisatie weer op de koers vaart die zij wil varen. Ook biedt Aukje van Kalsbeek via haar bedrijf haar diensten als adviseur aan. Als adviseur kan zij bijvoorbeeld een traject begeleiden om tot een nieuwe strategie of meerjarenbeleidsplan te komen. Ze kan mogelijkheden voor nieuwe dienstverlening en arrangementen onderzoeken en/of advies geven over de inrichting van werkprocessen en de organisatie rondom de vraag van klanten en/of de rol van ondersteunende diensten. Een voorbeeld van een interimopdracht die Aukje van Kalsbeek heeft uitgevoerd vanuit haar eigen onderneming is bij Zorggroep Liante. Hier was zij voorzitter Raad van Bestuur ad interim. Haar taken bestonden onder meer uit het leiden van de organisatie en het bepalen van een koers voor de komende jaren uitmondend in een strategisch plan. Tevens voerde zij een aantal gewenste verbeteringen in de bedrijfsvoering door, creëerde zij een aantal noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van het strategisch plan en maakte zij een begin met de uitvoering ervan.
De werkwijze die Aukje van Kalsbeek hanteert is om eerst met de klant vast te stellen wat de hoofdvraag is en de wijze waarop deze aangepakt zal worden. Zodra dit vastgesteld is gaat Aukje van Kalsbeek vervolgens met de actoren die een belang hebben bij de situatie in gesprek om zo een beeld te krijgen van waar de organisatie staat en wat er speelt. Tevens worden de gesprekken benut om de oplossingen en eventuele verbeterpunten te vinden. Dit koppelt ze vervolgens terug naar de opdrachtgever, waarna een werkplan met tijdspad wordt ontwikkeld. Communicatie en evaluatie zijn voor Aukje van Kalsbeek wezenlijke onderdelen van haar werkwijze.

Meer mensen in het nieuws

Volledig overzicht